HOBIC hjælper med at støtte udsatte unge og i særlig grad unge der fx har været anbragt udenfor hjemmet. For disse kan overgangen til voksenlivet være særlig svær.

Da anbringelser som bekendt er kostbare og kan være unødvendige, hjælper HOBIC gerne med at støtte de unge i denne overgangsperiode.

Det kan fx være hjælp til identitetsdannelse, samt hjælp til at styrke de unges egne ressourcer.

Til det formål inddrager vi kommunernes tilbud, herunder væresteder, men mere i samarbejde med den unge og dennes sagsbehandler.

Dette gør vi for at skabe sammenhæng mellem mål og selvstændiggørelse af den unge.

Kilde: https://socialstyrelsen.dk/unge/eftervaern/om-eftervaern

Vi kan tilbyde en professionel familiebehandler eller en dygtig kontaktperson og på den måde være med til at give udsatte børn og deres familie en bedre og mere tryg fremtid.

Hobic tilbyder indsatser både hos familier, børn og unge der kan sikre, at barnet/den unge får de bedst mulige opvækstvilkår.

Dette for at sikre, at de på trods af deres egne eller forældrenes vanskeligheder, vil kunne opnå muligheder for udvikling, sundhed og udfoldelse som deres kammerater.

En familie skal kendetegnes som en helhed, bestående af flere delelementer. Disse påvirker alle hinanden, både positivt og negativt.

Vores kontaktpersoner og familiebehandlere er uddannet til at hjælpe med at skabe en større accept og forståelse af både sig selv og af omgivelserne.

Vi arbejder med at give familiemedlemmerne nye og anderledes perspektiver og redskaber, hvilket i høj grad kan hjælpe med at se forbi egne behov.

Desuden kan det assistere med at se både andres samt de fælles behov der måtte være i den pågældende familie.

Ved at indarbejde nye måder at være familie på, kan der skabes grobund for at se og forstå hinanden og de fælles behov der er, på en helt ny og bedre måde.

Det er videnskabeligt bevist, at en familiebehandling eller en fast kontaktperson er langt mindre indgribende i et menneskes liv end en anbringelse. Så en indsats i hjemmet er langt at foretrække.

Målet for HOBIC og med indsatsen er altid at mindske intensiteten i indsatsen på passende vis, så det kan ende med at barnet, den unge og familien til sidst kan klare sig selv uden ekstern støtte og hjælp.

Ved at tilpasse en fleksibel indsats på de konkrete behov der er hos barnet, den unge og/eller familien vil handlingen være mere effektiv og ramme netop dér, hvor der er brug for det.

For HOBIC betyder en fleksibel indsats, at det ikke har nogen betydning om arbejdstiden bliver overskredet eller om det er weekend.

Vi matcher medarbejderens faglige kompetencer, kulturelle forståelse og sproglige kompetencer til den konkrete opgave.

”At vægre sig betyder, at man er modvillig over for at udføre en bestemt handling eller man kæmper imod noget. Når der er tale om skolevægring vil det altså sige, at barnet er modvillig over for, eller kæmper imod, at komme i skole.

Skolevægring er ikke en officiel diagnose, men en faglig samlebetegnelse for det forhold, at et barn over længere tid har markant fravær fra undervisningen i skolen. Betegnelsen gælder kun for børn i skolealderen, det vil sige fra cirka 5 – 18 år”.

Citat: Rasmus Alenkær. Børnepsykolog, autoriseret psykolog, cand. pæd. psych, Ph.d.

https://altompsykologi.dk/2019/04/skolevaegring/

Hvorfor vælge Hobic til at hjælpe barnet ud af skolevægring?

Vi er hos Hobic bevidst om, at en skolevægring er komplekst, samt at det ikke er de samme pædagogiske metoder, som matcher eller hjælper alle børn med skolevægring. Derfor fokuserer vi på, at levere en specialiseret socialpædagogisk indsats hver eneste gang.

Vi tilbyder jer et specialiseret team, som lytter til det enkelte barn, og vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barns individuelle problemer.

Vi vil tilmed fokusere på at lave tværfaglige individuelle handleplaner, så vi er sikre på, at barnet får den bedst mulige støtte til at komme ud af skolevægringen.

Vi arbejder med at give familierne nye redskaber til at kommunikere og være sammen på. Det gør vi ved at kortlægge de fælles behov der måtte være, samt arbejde på, at se og forstå hinanden fra en anderledes og mere positiv vinkel. På den måde kan man ligesom starte forfra og skabe et fælles arbejdsgrundlag, som alle kan acceptere.