Metode og tilgang

Den helt konkrete metodevalg vil afhænge af, hvilken opgave vi får og hvilke udfordringer og mål der er. I hver enkelt tilfælde vil den eller de medarbejdere der passer bedst til opgaven blive sat til at løse den. Vi sigter vi altid efter en så lidt indgribende indsats som muligt.

Redskaber og processer

Evalueringsskemaer

Vi arbejder med evalueringsskemaer, hvor borgerne forholder sig til relation, mål, emner, tilgang og metoder og generelt. Om de oplever sig set/hørt, og eller modsat at noget ikke fungerer. Dette skema benyttes til evaluering sammen med borgerne, supervision og interne evalueringsmøder.

Recovery orienteret tilgang

Vi arbejder Recovery orienteret og dette ikke som en indsats, men som en proces, som vi støtter borgerne i. Det er en proces, som finder sted lige der, hvor borgerne befinder sig, i eget liv og hvor både den enkelte borger selv og omgivelserne spiller en central rolle.

Vi arbejder ud fra den enkelte borger og det involverer som minimum en personlig indsats og en social proces, hvor borgerens livsmuligheder og måde at være i verden på forandrer sig.

Vi kobler Aaron Antonovsky, ind i recovery processen. Dette for at styrke borgerne, i deres egen opfattelse. Borgernes forudsætning for at stole på andre, er oftest meget misligholdt.

OAS kan formelt omdefineres som følger:

“Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den udstrækning, i hvilken man har en gennemgående, blivende, men også dynamisk følelse af tillid til, at (1) de stimuli, der kommer fra ens indre og ydre miljø, er strukturerede, forudsigelige og forståelige; (2) der står tilstrækkelige ressourcer til rådighed for en til at klare de krav disse stimuli stiller; og (3) disse krav er udfordringer, det er værd at engagere sig i”

(Antonovsky 2000:37)

Desuden kan vi finde de faktorer, vi ikke kan styre og sammen med borgeren finde måder at håndterer dem på. På den måde kan vi hjælpe borgeren til en meget bedre og nemmere hverdag.

Vores erfaring er, at borgerne får øje på, hvor meget de kan, via inddragelse og forventningsafstemningen fra start. Borgerne kommer hurtigere i spil og bliver bevidste om egne ressourcer og tilliden til relationen opstår.

Vores erfaringerne viser at inddragelse, dialog og sammenhæng skaber resultaterne sammen med borgerne. Borgerne oplever ejerskab af egne mål (Liv) og ønsker/drømme. Hvilket oftest udvikler sig til motivation, håb og tro på fremtiden.

OAS består af 3 delelementer som kaldes begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Disse opnås ved henholdsvis forudsigelighed, belastningsbalance og delagtighed/deltagelse.

Vante mestringsstrategier og overlevelsesmekanismer tager tid at ændre. Derfor indeholder processen ikke kun fremdrift, den indeholder både fremgang og tilbageskridt.