Metode og tilgang

Den helt konkrete metodevalg vil afhænge af, hvilken opgave vi får og hvilke udfordringer og mål der er. I hver enkelt tilfælde vil den eller de medarbejdere der passer bedst til opgaven blive sat til at løse den. Hos HOBIC sigter vi altid efter en så lidt indgribende indsats som muligt.

Vi arbejder med evalueringsskemaer, hvor borgerne forholder sig til relation, mål, emner, tilgang og metoder og generelt. Om de oplever sig set/hørt, og eller modsat at noget ikke fungerer. Dette skema benyttes til evaluering sammen med borgerne,  supervision og interne evalueringsmøder.

Vi arbejder Recovery orienteret og dette ikke som en indsats, men som en proces, som Hobic støtter borgerne i. Det er en proces, som finder sted lige der, hvor borgerne befinder sig, i eget liv og hvor både den enkelte borger selv og omgivelserne spiller en central rolle.

Hobic arbejder ud fra den enkelte borger og det involverer som minimum en personlig indsats og en social proces, hvor borgerens livsmuligheder og måde at være i verden på forandrer sig.

Hobic kobler Aaron Antonovsky, ind i recovery processen. Dette for at styrke borgerne, i deres egen opfattelse. Borgernes forudsætning for at stole på andre, er oftest meget misligeholdt.

“Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den udstrækning, i hvilken man har en gennemgående, blivende, men også dynamisk følelse af tillid til, at (1) de stimuli, der kommer fra ens indre og ydre miljø, er strukturerede, forudsigelige og forståelige; (2) der står tilstrækkelige ressourcer til rådighed for en til at klare de krav disse stimuli stiller; og (3) disse krav er udfordringer, det er værd at engagere sig i” (Antonovsky 2000:37).

Desuden kan vi finde de faktorer, vi ikke kan styre og sammen med borgeren finde måder at håndterer dem på. På den måde kan vi hjælpe borgeren til en meget bedre og nemmere hverdag.

Vores erfaring er, at borgerne får øje på, hvor meget de kan, via inddragelse og forventningsafstemningen fra start. Borgerne kommer hurtigere i spil og bliver bevidste omkring egne ressoucer og tilliden til relationen opstår.

Vores erfaringerne viser at inddragelse, dialog og sammenhæng skaber resultaterne sammen med borgerne. Borgerne oplever ejerskab af egne mål (Liv) og ønsker/drømme. Hvilket oftest udvikler sig til motivaton, håb og tro på fremtiden.

OAS består af 3 delelementer som kaldes begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Disse opnås ved henholdsvis forudsigelighed, belastningsbalance og delagtighed/deltagelse.

shutterstock_1093384823

Vante mestringsstrategier og overlevelsesmekanismer tager tid at ændre. Derfor indeholder processen ikke kun fremdrift, den indeholder både fremgang og tilbageskridt.

hobic_ikon_lille
Begribelighed henviser til, hvorvidt individet opfatter de stimuli, det konfronteres med enten idet indre eller ydre miljø,”som kognitivt forståelige, som ordnet, sammenhængende, struktureret og tydelig information i stedet for støj –kaotisk, uordnet, tilfældig, uforklarlig”(Antonovsky 2000:34-35).
Komponenten håndterbarhed dækker over den udstrækning, i hvilken individet opfatter, at det har tilgængelige ressourcer, som er tilstrækkelige til at klare de stimuli, det møder. Det kan både være ressourcer, som individet selv råder over, og ressourcer som kontrolleres af en anden person, individet har tillid til (Antonovsky 2000:35-36).
Komponenten håndterbarhed dækker over den udstrækning, i hvilken individet opfatter, at det har tilgængelige ressourcer, som er tilstrækkelige til at klare de stimuli, det møder. Det kan både være ressourcer, som individet selv råder over, og ressourcer som kontrolleres af en anden person, individet har tillid til (Antonovsky 2000:35-36). Komponenten meningsfuldhed, som Antonovsky skriver følgende om: ”I formel forstand henviser"
komponenten meningsfuldhed i OAS til den udstrækning, i hvilken man føler, at livet er forståeligt rent følelsesmæssigt, at i hvert fald visse af de problemer og krav, tilværelsen fører med sig, er værd at investere energi og engagement i, at de er udfordringer, man glæder sig over i stedet for byrder, man hellere ville være foruden.Det betyder ikke, at en person med en stærk oplevelse af meningsfuldhed glæder sig over en nærtståendes død, at skulle gennemgå en alvorlig operation eller at blive fyret. Men når disse ting sker for en sådan person, tager han eller hun villigt udfordringen på sig, er besluttet på at finde en mening med den og gøre sit bedste for værdigt at klare sig igennem den” (Antonovsky 2000:36-37).
Tidligere
Næste
hobic_ikon_lille